Veikla » Planavimo dokumentai

Strateginis planas

PATVIRTINTA
Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ direktoriaus
2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-4-(1.4)

 

ŠILALĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2015 – 2017 METŲ
STRATEGINIS PLANAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ strateginio plano 2015-2017 metams tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti lopšelio-darželio veiklą, telkti įstaigos bendruomenę pasirinktų lopšelio-darželio veiklos krypčių ir prioritetų įgyvendinimui, numatyti bei planuoti ugdymo ir ugdymosi pokyčiui.


2. Lopšelio-darželio strateginį planą rengė lopšelio-darželio direktorės Dalios Kutniauskienės 2014-11- 03d. įsakymu Nr. Į-36-(1.4) „Dėl strateginio plano 2015-2017 m. projekto rengimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta įstaigos strateginio plano rengimo darbo grupė, į įstaigos strateginio plano rengimą buvo įtraukta visa bendruomenė – pedagogai, tėvai. Jie dalyvavo analizuojant ir vertinant lopšelio-darželio veiklą, nustatant stipriąsias ir silpnąsias lopšelio-darželio veiklos puses, pasirenkant planuojamo laikotarpio prioritetus ir pagrindines veiklos kryptis.


3. Lopšelio-darželio 2015-2017 metų strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. nuostatomis, patvirtintomis LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ patvirtintu Šilalės rajono strateginių plėtros planu iki 2020 metų, kitais švietimo vystymąsi reglamentuojančiais dokumentais, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatais, įstaigos veiklos vertinimo ir įsivertinimo rezultatais, veiklos ataskaitomis, lopšelio-darželio bendruomenės narių išsakytais lūkesčiais, įžvalgomis, pasiūlymais ir rekomendacijomis, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ individualia ugdymo programa „Žiogelio takeliu“.


4. Strateginis planas rengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų.

 

II. SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO PRISTATYMAS

5. Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ įsteigtas 1989 m. sausio 10 d. Šilalės rajono liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto potvarkiu Nr.2P. Pradžių pradžia buvo labai sunki- Šilalės lopšelio-darželio „Saulutė“ kolektyvas skubiai turėjo persikelti į naujo lopšelio-darželio „Žiogelis“ patalpas, kurios dar nebuvo pilnai įrengtos. Tačiau darželio bendruomenė laiku atvėrė duris 200 ugdytinių priėmimui. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjo didelis ugdytinių skaičiaus mažėjimas bei darbuotojų kaita. Dalis pedagoginių darbuotojų buvo atleisti. Vaikų skaičiui nedidėjant 1993-iaisiais metais vienoje vaikų grupėje įsikūrė Katalikiškoji pradinė mokykla, kurią 1998 metais pakeitė vaikų su negalia grupė. Kolektyvą papildė nauji darbuotojai. Palaipsniui sumažėjus darbo krūviams buvo mažinami ir darbuotojų etatai. 2000 m. prasidėjo aktyvi tiek įstaigos tiek visų pedagogų projektinė veikla. Ši veikla sutelkė kolektyvą, suteikė galimybę aktyviau dalyvauti darželio ugdymo proceso tobulinime. Buvo pasirinkta vaikų sveikatos stiprinimo kryptis.


2002 m. kovo 20 d. įstaiga yra įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, turinti Sveikatos priežiūros įstaigos statusą. Nuo 2008 m. kovo 18 d. Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ gavo įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenziją iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.


2011 metais baigtas vykdyti projektas „Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ modernizavimas-patalpų ir įrangos atnaujinimas“ pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr.V-630 „Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. Buvo skirtos ES fondų ir Šilalės savivaldybės biudžeto lėšos, kurios leido susitvarkyti darželio patalpas bei jas aprūpinti nauja orgtechnika bei šiuolaikiniais baldais ir įrengimais.


6. Lopšelyje-darželyje vykdoma individualizuota neformaliojo vaikų švietimo programa, kuri tobulinama, atsižvelgiant į laikmečio reikalavimus ir įstaigos bendruomenės lūkesčius. Aktyvi projektinė, prevencinė, pažintinė veikla. Įvairiapusė ir įdomi papildomo ugdymo programų pasiūla: kultūrinė, sportinė, meninės raiškos. Įstaigoje dirba kvalifikuoti pedagogai, taikomi įvairūs ugdymo ir ugdymosi metodai, vyrauja geri, dalykiški, skatinantys bendravimą ir bendradarbiavimą bendruomenės narių tarpusavio santykiai. Pagal galimybes nuolat atnaujinama ir modernizuojama lopšelio-darželio materialinė bazė, plėtojamos esamos ir kuriamos naujos edukacinės erdvės. 2013 m. pilietinio ir patriotinio ugdymo skatinimui įstaigos teritorijoje įrengtas „Gedimino kalnelis“: pastatyta medinė „Gedimo pilis“ (kurioje sutelpa vienos grupės vaikai ), ją „sauganti“ patranka, kalnelis apsodintas kalnų pušaitėmis. Lopšelio-darželio teritorija papuošė dekoratyvinių spalvotų pieštukų tvorelės. Įsigytos naujos sūpynės, čiuožyklos, vaikiški namukai, atnaujintas sporto kompleksas, suoleliai, smėliadėžės ir pan. Visa tai ne tik prisideda prie geresnių ugdymo(si) sąlygų pedagogams ir ugdytiniams sudarymo, bet ir suteikia galimybę įdomiai, turiningai ir sveikai leisti laiką visai įstaigos bendruomenei. Galima tikėtis, kad ateityje įstaigos bendruomenė dar aktyviau įsijungs į lopšelio-darželio organizuojamas veiklas, didės tarpusavio pasitikėjimas, gerės bendradarbiavimas.


7. Lopšelio-darželio vaikai kasmet dalyvauja įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose, laimi jose prizines vietas.


8. Siekdamas įdomiau, turiningiau organizuoti ugdymo procesą, paįvairinti papildomą ugdymą, lopšelis-darželis glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio ikimokyklinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros įstaigomis, kitomis rajono bendrojo lavinimo mokyklomis. Lopšelyje-darželyje vyksta daug ir įvairių renginių visai įstaigos bendruomenei.

 

III.SKYRIUS
VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA

9. Vizija: Duoti vaikams stiprias, sveikas šaknis ir sparnus visapusiškam, prasmingam gyvenimui.


10. Misija: Išugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir psichiškai išsivysčiusį vaiką, mokantį priimti teisingus sprendimus dėl sveikatos saugojimo ir palaikymo, gerbiantį bei puoselėjantį savo tautos papročius ir užtikrinti tinkamą jo brandumą mokyklai.


11. Pagrindinės vertybinės nuostatos – kūrybiškumas, darbštumas, profesionalumas, pareigingumas, pasitikėjimas, bendradarbiavimas, atsakomybė, sąžiningumas, pilietiškumas, pagarba ir tolerancija.


12. Lopšelis-darželis savo veikloje remiasi šiais principais:


12.1. humaniškumo, demokratiškumo ir lygių galimybių;


12.2. bendradarbiavimo, bendro darbo ir įvairių bendruomenės grupių nuomonių nuolatinio keitimosi ir indėlio į bendrus tikslus;


12.3. saviraiškos, savo ir visos bendruomenės sėkimės kūrimo, generuojant idėjas ir jas įgyvendinant, kontekstualaus atvirumo naujovėms ir geriausiai šalies praktikai;


12.4. atsakingumo už savo veiksmus, aktyvaus rūpinimosi savimi, aplinka, bendruomene, veiksmingo veikimo siekiant tikslų.


13. Filosofija: Vaikas – tai ne indas, kurį reikia pripildyti žinių, vaikas tai fakelas, kurį reikia uždegti visapusiškam, prasmingam gyvenimui.

IV. SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ

14. Išorės veiksniai:


14.1. Politiniai – teisiniai veiksniai. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos sprendimais, kitais teisės aktais bei Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatais. Lopšelio-darželio kaip savivaldybės biudžetinės įstaigos, teikiančios švietimo paslaugas, veikla yra priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos. Strateginis valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. Šilalės rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2020 metų III prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas, socialinių paslaugų plėtra“ vienas iš tikslų yra „Kokybiškos, visiems prieinamos ir tęstinės švietimo sistemos sukūrimas“. Šio tikslo įgyvendinimui numatyti ir tokie uždaviniai:

 1. Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę bei ugdymo sąlygas.
 2. Gerinti švietimo ir mokymosi kokybę, realizuoti tęstinio mokymosi principus.
 3. Vystyti projektų rengimo ir įgyvendinimo administracinius gebėjimus.

Numatytų tikslų siekiama ugdant atvirą, kūrybingą, veiklų ir atsakingą žmogų. Šie tikslai ir strategijos turi įtakos ir Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ veiklai.


14.2. Ekonominiai veiksniai. Per krizę sulėtėjęs ir pastaruoju metu nepakankamai didėjantis Lietuvos Respublikos ekonomikos augimas sąlygoja ir BVP augimo lėtėjimą. Nors valstybė ir deklaruoja (remdamasi UNESCO rekomendacijomis) siekį skirti švietimui ne mažiau kaip 6 % BVP, tačiau realiai yra skiriama gerokai mažiau: 2011 m. – 5,9 %, 2012 m. – 5,2 %, 2013 m. – 5 %. Iš esmės pastaruosius keletą metų mažėjo ir savivaldybės skiriamos aplinkos lėšos. Esant stabiliam ugdytinių skaičiui, gelbsti Mokinio krepšelio lėšos. Be to, iki 6 % buvo padidinta savivaldybės perskirstoma Mokinio krepšelio dalis. Tenka pripažinti, kad finansavimo mažėjimo tendencijos lėtina ugdymo proceso vystymą, lopšelio-darželio planų įgyvendinimą.


Neigiamą įtaką švietimui daro ir tai, kad prastėja žmonių materialinė padėtis, didėja socialinė atskirtis.


14.3. Socialiniai demografiniai veiksniai


Šilalės mieste veikia tik vienas lopšelis-darželis, įstaigą lankančių vaikų skaičius yra stabilus, tačiau viršija numatytas normas. Siekiant nustatyti tikslų lankančių ir norinčių lankyti lopšelį-darželį vaikų skaičių atliktas tyrimas „Ugdytinių skaičius Šilalės lopšelyje-darželyje pagal pateiktus tėvų prašymus iki 2014 m. rugsėjo 1 d.“:

 

Išanalizavus šio tyrimo rezultatus nustatyta, kad virš 60% vaikų, norinčių lankyti lopšelį-darželį nepatenka į įstaigą dėl vietų stygiaus.


Kryptingas darbas užtikrinant sveikas ir saugias ugdymo(-si) sąlygas, kokybišką ugdymo procesą, įdomią ir turiningą veiklą užtikrina stabilų ugdytinių skaičių lopšelyje-darželyje.


Sveikatos ministerijos duomenimis, ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikata nuolat blogėja. Ši tendencija ryški ir lopšelyje-darželyje „Žiogelis“. Medikų duomenimis, 2013 metais ikimokyklinę įstaigą lankė 67 % vaikų, turinčių nežymių sveikatos sutrikimų (ydinga laikysena, plokščiapadystė), kuriems reikalinga masažuotojo bei kineziterapeuto pagalba. Įstaigoje atlikus vaikų kalbos ir komunikacijos tyrimą, nustatyta, kad 52 % vyresniųjų grupių ugdytinių reikalinga logopedo pagalba.


Didelis dėmesys skiriamas vaikų socializacijos klausimams, rengiamos, finansuojamos ir įgyvendinamos prevencinės programos. Įstaigos aprūpinimo programos leis pagerinti ugdytinių būklę (sveikatą).


15. Vidaus veiksniai.


15.1. Ugdymo turinys


Darželio ugdymo proceso pagrindas – atnaujinta ir papildyta įstaigos individuali ugdymo programa „Žiogelio takeliu“ atitinka švietimo ministerijos ugdymo programų reikalavimus, sudaro sąlygas ugdymosi krypties pasirinkimui pagal vaikų kompetencijas, ugdytinių saviraiškos plėtotei. Ją papildo individualios ugdymo programos bei grupių projektai, leidžiančios atskleisti vaikų galias, padeda sėkmingai pasiruošti mokymuisi mokykloje.


Įstaigoje veikia šokių, sporto ir teatro studijos, kurias ugdytinių tėvai renkasi pagal savo poreikius.


Pedagogai rengia kasmetinius ir savaitinius teminius planus, kuriuose reikiamas dėmesys skirimas aktyviems ugdymo metodams, projektams, planuojamas vertinimas kaip ugdymo proceso dalis.


Nerimą kelia vaikų lankomumas, augantis dienų praleidimas, nors žinoma, kad dalis pateiktų pažymų iš gydytojų yra fiktyvios.


15.2. Ugdymas.

 

Pedagogų atestacija
Eil. Nr. Kategorijos 2010-2011 m.m. 2011-2012 m.m. 2012-2013 m.m. 2013-2014 m.m.
1. Mokytojo 1 1 2 3
2. Vyresniojo mokytojo (ikimokyklinis ugd.) 5 5 4 2
3. Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugd.) 16 17 18 19
4. Vadybinė I 1 1 1 1
5. Vadybinė II 1 1 1 1
Viso: 24 25 26 26

 

Įstaigos darbuotojai susibūrę į pedagogų tarybą bei metodinę grupę. Metodinė veikla grindžiama bendradarbiavimu, gerosios patirties sklaida, ji orientuota į ugdymą reglamentuojančių dokumentų analizę, ugdymo proceso tobulinimą, vaikų pasiekimų vertinimo optimizavimą, šiuolaikinių ugdymo proceso priemonių ir metodų naudojimo analizę.


Kuriama vaikams patrauklios edukacinės aplinkos, siūloma prasminga ir tinkamo lygio ugdomoji veikla pagal kiekvieno vaiko pasirinkimą. Daugelis vaikų geba žaisti ir savarankiškai, ir komandoje, bet kiekvienu momentu jis gali kreiptis pagalbos į šalia esantį pedagogą.


15.3. Planavimo sistema.


Lopšelio-darželio veikla planuojama rengiant trejų metų strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą, metodinės grupės, pedagogų tarybos, vaiko gerovės komisijos, pedagogų atestacijos komisijos planus. Remiantis šių dokumentų nuostatomis rengiami auklėtojų savaitiniai planai, papildomo ugdymo programos., esant reikalui individualios ugdymo programos.


15.4. Vertinimas kaip ugdymo proceso dalis. Pedagogai, planuodami ugdymo turinį, metodinėje grupėje bei pedagogų taryboje išsamiai aptaria, numato ir patvirtina vertinimo kriterijus, kuriuos panaudoja ugdymo planavime bei organizavime. Vaikų vertinimas pagal ankstyvojo amžiaus vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo gaires ir aprašą ir ikimokyklinuko pasiekimų aplanką. Mokslo metų pabaigoje pedagogai, pildydami savo veiklos įsivertinimo lapus, numato savo veiklos tobulinimo prioritetus, kurių vienas svarbiausių – vertinimo efektyvinimas, įvairių vertinimo būdų bei metodų kaita.


15.5. Bendravimas su tėvais. Darželyje sukurta ir nuolat tobulinama tėvų informavimo sistema įstaigos elektroninėje svetainėje www.silalesdarzelis.lt, vykdomas efektyvesnių įstaigos ir tėvų bendradarbiavimo formų įtvirtinimas – konferencijos, bendri renginiai ir kt. Gerėja tėvų lankymasis grupių tėvų susirinkimuose. Tačiau vis dar mažas tėvų indėlis planuojant ugdymo turinį, analizuojant darželio veiklą ir sprendžiant jos tobulinimo klausimus.


15.6. Lopšelio-darželio mikroklimatas. Tyrimų rezultatai rodo, kad įstaigos bendruomenė kuria gerą mikroklimatą, čia rūpinamasi psichologiniu vaikų saugumu. Ugdytiniai jaučiasi saugūs, tuo pačiu ir jų tėvai, jie žino į ką kreiptis iškilus problemai. Darželyje veikianti vaiko gerovės komisija atlieka svarbų vaidmenį gerinant įstaigos mikroklimatą. Darželyje vykdoma žalingų įpročių prevencija, , vaikus globoja bendrosios praktikos slaugytoja. Deja, įstaiga neturi psichologo, kurio pagalba labai reikalinga ugdytinių psichologinių krizių, dažnai kilusių dėl amžiaus tarpsnių ypatumų, konfliktų su draugais, šeimos problemų ir kt., sprendimui. Epizodinę psichologinę pagalbą teikia ir pedagogams seminarus rengia pagal sutartis atvykstantys lektoriai.


Darželyje veikia 4 prailgintos darbo dienos grupės.


15.7. Etosas.


15.7.1. Lopšelio-darželio kultūra. Įstaigoje puoselėjamos senos ir kuriamos naujos tradicijos. Pažymimos valstybinės šventės – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – vyksta rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkursas, atmintinos dienos – Laisvės gynėjų diena, Žemės Diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena – Šilalės miesto pušyne vyksta respublikinė sporto šventė „Vaikystės spindulėlis“, Gedulo ir vilties diena ir kt. Rengiamos įvairios šventės Mamos ir Teatro dienoms paminėti. Nelieka užmirštos lietuviškas tradicijas propaguojančios šventės – Kaziuko mugė, Linelio šventė, Rudenėlio šventė ir pan. Renginiuose kviečiami dalyvauti Šilalės ir kitų rajonų ugdymo įstaigos, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais – Šilalės rajono savivaldybės Viešąja biblioteka, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės policijos komisariatu, Kultūros centru ir kt. Kasmet vykdomas vaikiškojo futbolo varžybos „Futboliukas“, kuriose dalyvauja rajono ir iš kitų rajonų futbolo komandos. Kiekvienais metais vykdomas konkursas tarp grupių „Draugiškiausia grupė“, organizuojama akcija „Savaitė be patyčių ir kt.


Darželyje kuriama gerai veikianti įstaigos bendruomenės narių informavimo sistema, sukurtas ir nuolat atnaujinamas internetinis tinklapis.


Lopšelis-darželis turi savo atributiką – Vėliavą, himną, vaikų aprangą ir puodelius su įstaigos logotipu.


15.7.2. Savivalda. Darželyje dirba šios savivaldos institucijos: įstaigos taryba, pedagogų taryba, metodinė grupė, Vaiko gerovės komisija.


15.7.2.1. Įstaigos taryba 2011-2014 m. svarstė svarbiausius darželio veiklos organizavimo klausimus, dokumentus, aktyvino įstaigos kultūrinį gyvenimą.


15.7.2.2. Pedagogų taryba savo posėdžiuose aptarė pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, vaikų lankomumo bei sergamumo klausimus, įstaigos informavimo sistemos ypatumus, pagalbą vaikams darželyje, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir ugdymo priemonių pasirinkimo klausimus, atliko vidaus audito analizę ir kt.


15.7.2.3. Metodinės grupės dėmesio centre buvo vaikų pasiekimų vertinimo sistemos, IT naudojimo ugdymo procese efektyvumas, individualios ugdymo programos tobulinimo klausimai.


15.7.2.4. Darželio ryšiai. Įstaiga palaiko ryšius su rajono, šalies ir užsienio ugdymo įstaigomis – Vokietijos Stvenhagen darželiu „Mishka“, Rusijos Slavsko lopšeliu-darželiu „Lastočka“, su Lietuvos lopšeliais-darželiais Jurbarke „Nykštukas, Tauragės „Ąžuoliukas“ ir „Pušelė“, Klaipėdos „Sakalėlis“, Telšių „Eglutė“. Su šiomis įstaigomis vykdomi bendri projektai, konferencijos, metodinės dienos ir kt.


15.8. Materialiniai ištekliai.


15.8.1. Mokymo bazė ir sąlygos. Lopšelio-darželio pastatai yra patenkinamos būklės. Vidaus patalpos atnaujintos ir yra geros būklės (2010 – 2011 metais atliktas kapitalinis remontas), atitinka higienos normų reikalavimus. Bendras įstaigos patalpų plotas 2272,56 m², iš jų 1840 m² užima vaikų grupės, kitą plotą – metodinis kabinetas, salė, koridoriai, virtuvė, administracijos ir pagalbinio personalo patalpos ir kt.


15.8.2. Lopšelio-darželio teritorijoje yra atnaujintos vaikų žaidimų aikštelės, sporto aikštelė su natūralia danga, sporto aikštynas. Dalis įrengimų yra prastos būklės, būtina juos atnaujinti.


15.9. Finansiniai ištekliai. Aprūpinimas ištekliais. Įstaigos veikla finansuojama iš valstybės (mokinio krepšelis) ir valstybės ir savivaldybės biudžeto (aplinkos lėšos), į specialiųjų lėšų sąskaitą pervedamos lėšos, gautos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (2 proc. gyventojų pajamų mokesčio), rėmėjų lėšos, visuomenės sveikatos ir kt. programų lėšos.

 

Metai Mokinio krepšelis Lt Savivaldybės biudžeto lėšos Lt Valstybės investicijų programos lėšos Lt Paramos lėšos Lt
2011 538376 10913000 525000 5700
2012 560700 10934000 957000 4400
2013 586300 915700 - 4700
2014 660900 886200 - 5200

 

Lopšelio-darželio mokinio krepšelio lėšos kasmet didėja, nes didinamas ugdytinių skaičius grupėse,-tai apsunkina ne tik auklėtojų darbą, bet ir nukenčia vaikų ugdymo kokybė. Imtinai mokinio krepšelio lėšų iš esmės pakanka ugdymo proceso priemonių finansavimui.


Aplinkos lėšų yra skiriama tik patiems būtiniausiems poreikiams patenkinti. Reikėtų daugiau lėšų kompiuterinės technikos ir įrangos atnaujinimui, didesnio kiekio įsigijimui, kad kiekvienoje grupėje būtų po vieną kompiuterį.


Gana didelę reikšmę įvairių lopšelyje-darželyje organizuojamų veiklų finansavimui, edukacinių erdvių kūrimui turi gaunamos paramos lėšos.


15.10. Personalo politika. Lopšelio-darželio darbuotojų kolektyvą sudaro 56 darbuotojai.


Darželio vadovai, pedagoginis personalas tobulina savo kvalifikaciją pagal lopšelio-darželio kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri sudaroma kiekvienais kalendoriniais metais, atsižvelgiant į pedagogų poreikius, įstaigos veiklos tikslus ir uždavinius bei darželio biudžete kvalifikacijos tobulinimui skiriamas lėšas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo finansavimas atveria specialistams didesnes galimybes dalyvauti seminaruose rajone, šalyje, tobulinti dalykines, pedagogines – psichologines žinias, susipažinti su kitų ugdymo įstaigų ypatumais, taikyti darbe gerąją patirtį. Deja, daugelis pedagogų abejoja dalies kvalifikacijos tobulinimo programų kokybe ir nauda. Švietimo ir mokslo ministerijai patvirtinus naują mokytojų kvalifikacijos tobulinimo užsienyje tvarką, trūkstant tinkamų akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų, iš pedagogų praktiškai atimta galimybė semtis patirties užsienio ugdymo institucijose, plėsti ne tik dalykines kompetencijas, bet ir kultūrinį akiratį.


15.11. Lopšelio-darželio valdymas.


15.11.1. Vidaus auditas. Lopšelyje-darželyje kiekvienais metais atliekamas vidaus auditas. Jį atlieka įstaigos direktoriaus įsakymu sudaryta vidaus audito grupė, kuri telkia šiam darbui visus lopšelio-darželio pedagogus. Vidaus audito išvados aptariamos Pedagogų taryboje ir panaudojamos rengiant strateginį planą ir metines veiklos programas. Per pastaruosius trejus metus atliktas šių sričių vidaus auditas:


2011–2012 m. m. – „Įstaigos valdymas“.


2012–2013 m. m. – „Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai“.


2013–2014 m. m. – „Parama ir pagalba vaikui“.


2012 m. balandžio mėn. atliktas tyrimas „Vaikų emocinis, fizinis ir socialinis saugumas darželyje“.


15.11.2. Lopšelio-darželio vadovai. Vadovai atestuoti 2009 m. – direktorė – I-ajai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui – II-ajai vadybinei kvalifikacinei kategorijai. Darželio vadovai telkia įstaigos bendruomenę darželio veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, užtikrina švietimo politikos įgyvendinimą, organizuoja ugdymo procesą, kartu su darželio bendruomene planuoja ugdymo turinį, kuria edukacines aplinkas, užtikrina ugdytinių saugumą, kuria informavimo sistemą, rūpinasi intelektualiniais ir materialiniais resursais. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams yra atsakingas už darželio ūkinę veiklą, darbo, priešgaisrinę saugą, šilumos tinklo saugų eksploatavimą, viešųjų pirkimų skaidrų vykdymą. Nors kiekvienas lopšelio-darželio vadovas vykdo skirtingas vadybines funkcijas, visi kartu jie sudaro darnią komandą, siekiančią Šilalės lopšelio-darželio veiklos tobulinimo ir plėtros.

 

V. SKYRIUS
SSGG ANALIZĖ

Stiprybės:

 • ugdymo(si) aplinka, darbo ir poilsio sąlygos racionalios, nuolat atnaujinamos, turtinamos ir modernizuojamos;
 • ugdymo procesas planingas, kryptingas, atliepiantis vaikų, pedagogų ir tėvų poreikius;
 • vykdoma individuali įstaigos ugdymo programa „Žiogelio takeliu“, sveikos ir saugios gyvensenos projektai dera tarpusavyje turinio ir perteikimo būdų lankstumu ir variantiškumu;
 • įstaigoje sudarytos sąlygos darbuotojų profesiniam tobulėjimui;
 • aukštos kvalifikacijos, turintys pozityvų požiūrį į darbą pedagogai;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas nukreiptas įstaigos tikslų įgyvendinimui;
 • nuolat vertinami veiklos pokyčiai diegiant vidaus audito metodiką;
 • veiksmingas administravimas, taikant darbuotojų motyvavimo, skatinimo sistemas;
 • sėkmingai vykdoma projektinė veikla;
 • tikslingai vykdoma finansų politika, praturtinta materialinė bazė;
 • maža pedagogų kaita;
 • glaudus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimas.

Silpnybės:

 • per didelis vaikų skaičius grupėse;
 • pedagogų iniciatyvumo stoka diegiant naujoves ir pedagogų planavimo įgūdžių trūkumas;
 • nepakankamas audito grupės darbas;
 • visi pedagogai turi kompiuterinio raštingumo pradmenis, tačiau su IT dirba nenoriai;
 • didelis tėvų užimtumas trukdo aktyviai dalyvauti grupių veikloje.

Galimybės:

 • 2 proc. lėšų panaudojimas materialinei bazei gerinti;
 • verslininkų ir tėvų pagalbos panaudojimas lauko aikštelių sutvarkymui ir kt.;
 • pedagogų tolimesnės studijos ir naujausių žinių perdavimas kolegoms;
 • tėvų mokesčio ugdymo reikmėms tikslingas panaudojimas grupėse;
 • pagalbos šeimai teikimas: lankstinukų ir laikraščio leidyba, informacijos apie vaikų sveikatingumo problemas sklaida pokalbiuose, susiėjimuose bei susirinkimuose;
 • bendradarbiavimas su Pirminės sveikatos priežiūros centru ir Sveikatos biuru saugant vaikų sveikatą bei propaguojant sveiką gyvenimo būdą;
 • pedagogų dalyvavimas šalies, tarptautiniuose projektuose.

Grėsmės:

 • nepakankama darželio teritorijos apsauga;
 • gali būti deleguotos funkcijos, neparemtos finansiniais ištekliais;
 • vaikų sveikatos būklė ir negatyvus šeimos gydytojų požiūris į vaikų ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje;
 • paskirtų užduočių atlikimo terminai (planai, ataskaitos, programos);
 • pedagogų pasyvumas diegiant vaikų ugdymo naujoves;
 • maži pedagogų atlyginimai;
 • dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties stoka.

 

VI. SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslai Uždaviniai
1. Geros ugdymo ir mokymosi kokybės užtikrinimas. 1.1. Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių didinimas.
1.2. Ugdymo proceso aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis.
1.3. Pedagogų ir įstaigos vadovų kompetencijų tobulinimas.
1.4. Pagalbos vaikams gerinimas.
1.5. Sudaryti sąlygas atskleisti ir plėtoti savo gabumus įvairaus pajėgumo vaikams.
1.6. Tobulinti lopšelio-darželio ugdymo programą „Žiogelio takeliu“.
1.7. Tobulinti ugdytinių pažangos bei pasiekimų vertinimo sistemą, daugiau ją individualizuojant.
2. Lopšelio-darželio kultūros kėlimas 2.1. Informavimo sistemos tobulinimas.
2.2. Savivaldos vaidmens plėtotė.
2.3. Lopšelio-darželio bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo efektyvinimas.
2.4. Lopšelio-darželio ryšių su socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje stiprinimas.
2.5. Dalyvavimas ES projektuose.
3. Įgyvendinti sveikos gyvensenos programą „Sveikas vaikas“ 3.1. Sudaryti saugias ugdymo ir darbo sąlygas
3.2. Užtikrinti vieningų sveikatinimo reikalavimų diegimą įstaigoje ir ugdytinio šeimoje
4. Pastato renovacijos tąsa 4.1. Valstybės ir savivaldybės investicijų programų lėšų efektyvus panaudojimas

 

VII. SKYRIUS
STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės Įgyvendinimo laikas Vykdytojas Ištekliai Sėkmės kriterijus
Lėšos (Eur.) Finansavimo šaltinis
1. Tikslas. Geros ugdymo ir mokymosi kokybės užtikrinimas
1.1. Uždavinys. Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių didinimas
1.1.1. Vaikų ugdymo(si)  poreikių tyrimas 2015-2017 m.
kiekvienų mokslo metų pabaiga
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Nustatyti vaikų poreikiai, renkantis veiklas užsiėmimų metu, žaidžiant, savarankiškos veiklos metu
1.1.2. Ugdymo turinio planavimas įtraukiant pedagogų metodinio būrelio, savivaldos institucijų atstovus 2015-2017 m.
kiekvienų mokslo metų pradžia ir pabaiga
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Metodinės grupės pirmininkas,
Įstaigos taryba
    lopšelio-darželio veiklos planas
1.2.  Uždavinys. Ugdymo proceso aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis
1.2.1. Naujų edukacinių aplinkų lopšelyje-darželyje kūrimas: 2015-2017 m. Lopšelio-darželio vadovai, pedagogų taryba 6000 Valstybės ir savivaldy-bės lėšos Grupių kambariai kompiuterizuoti, sutvarkyti sporto , aikštynai, lauko aikštelės papildytos naujais įrengimais
1.2.1.1. Sporto aikštynų renovacija
1.2.1.2. Naujų lauko įrengimų pastatymas ir senųjų renovacija
1.2.1.3 . Grupių kambarių kompiuterizavimas
1.2.2. Ugdymo proceso aprūpinimo knygomis ir kitomis priemonėmis organizavimas Kiekvienų metų pabaiga Metodinė grupė,
Įstaigos vadovai,
ir taryba
600 MK Metodinis kabinetas praturtintas knygomis, naujomis ugdymo priemonėmis
1.3.   Uždavinys. Pedagogų ir lopšelio-darželio vadovų kompetencijų tobulinimas
1.3.1. Pedagogų ir įstaigos vadovų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų nustatymas, programos parengimas ir įgyvendinimas Kasmet
2015-2017 m.
Įstaigos vadovai,
Metodinė grupė, pedagogų taryba
1100 MK Parengta ir vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa,
kasmet pedagogai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ne mažiau kaip 5 dienas
1.3.2. Pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas, diegiant aktyvius ugdymo metodus. 2015-2017 m. Įstaigos vadovai,
Pedagogų taryba
580 MK Pedagogų tarybos veiklos prioritetu taps aktyvių ugdymo(si) metodų praktinio taikymo analizė
1.3.3 . Bendradarbiavimas su rajono, šalies bei užsienio ugdymo įstaigomis, siekiant pasidalinti darbo patirtimi, taikant aktyvius mokymo metodus ugdymo procese 2015-2017 m. Įstaigos vadovai, pedagogai, grupių  auklėtojos 1200 MK Kasmet surengti 1 – 2 susitikimai  su rajono, šalies, užsienio ugdymo įstaigų atstovais
1.3.4. Pedagogų įsivertinimo organizavimas ir veiklos tobulinimo planų  rengimas 2015-2017 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Savianalizės anketos ir asmeninio tobulėjimo planai
1.3.5. Lopšelio-darželio vadovų veiksmingo vadovavimo įgūdžių  bei mokėjimų plėtojimas 2015-2017 m. Šilalės r. savivaldybės administracija
Lopšelio-darželio vadovai
300 MK Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai,
vidaus audito išvados, savianalizė ir ataskaitos
1.4.  Uždavinys. Pagalbos vaikams gerinimas
1.4.1. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas Kasmet
2015-2017 m.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupių auklėtojos, metodinis būrelis     Vaikai ugdomi pagal individualius gebėjimus ir išsivystymo lygį
1.4.2. Žalingų įpročių prevencijos, sveikos gyvensenos, socializacijos programų rengimas ir įgyvendinimas 2015-2017 m. Įstaigos vadovai,
Vaiko gerovės komisija
600 MK Bus sprendžiami vaikų užimtumo, žalingų įpročių problemos, ugdomi geri bendravimo  ir bendradarbiavimo įgūdžiai
1.4.3. Siekti, kad lopšelyje-darželyje būtų įvestas psichologo etatas Iki 2016 m. Direktorius atlyginimai   Vaikams ir pedagogams bus teikiama pastovi psichologinė pagalba
1.4.4. Bendradarbiavimas su psichologinių tarnybų ir sveikatos biuro darbuotojais 2015-2017 m. Įstaigos vadovai, pedagogai 800 MK Kasmet surengtos paskaitos tėvams, seminarai pedagogams, suteiktos individualios konsultacijos
1.4.5. Vaiko gerovės komisijos veiklos gerinimas 2015-2017 m. Įstaigos vadovai,
Vaiko gerovės komisija
90 MK Vaiko gerovės komisijos veiklos plano vykdymas
1.5.  Uždavinys. Sudaryti sąlygas atskleisti ir plėtoti savo gabumus įvairaus pajėgumo vaikams
1.5.1 Racionalaus ir veiksmingo vaikų ugdymosi laiko naudojimo tyrimas 2015-2017 m. Metodinė grupė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
580 MK Tikslingas ugdymo laiko naudojimas leis racionaliau organizuoti vaikų ugdymo laiką
1.5.2. Edukacinių aplinkų kūrimas, atsižvelgiant į vaikų poreikius 2015-2017 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pedagogai 900 MK Tikslingos ir prieinamos vaikams edukacinės aplinkos padės efektyviam vaiko ugdymui(si)
1.5.3. Lanksčios dienotvarkės pritaikymas vaikų sveikatinimui bei grūdimui 2015-2017 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pedagogai     Pedagogai galės pagal vaikų poreikius lanksčiau laikytis nustatytos dienotvarkės ir  daugiau laiko praleisti lauke, organizuos daugiau pažintinių ekskursijų už įstaigos ribų
1.5.4. Logopedo, kineziterapeuto, masažuotojo, bendrosios praktikos slaugytojos pagalbos telkimas 2015-2017 m. Įstaigos vadovai atlyginimai Valstybės ir savivaldybės lėšos Logopedo, kineziterapeuto, masažuotojo bei bendrosios praktikos slaugytojos veiklos planų vykdymas
1.6.  Uždavinys. Tobulinti lopšelio-darželio ugdymo programą „Žiogelio takeliu“
1.6.1 Atlikti tyrimą apie programos efektyvumą ir atitikimą vaikų kompetencijų ugdymui(si) Kasmet
2015-2017 m.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinė grupė,
pedagogai
200   Tyrimo išvadas padės gerinti ugdymo programos kokybę
1.6.2 Atnaujinti ugdymo programą, panaudojant tyrimo rezultatus Kas 3 metai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinė grupė, pedagogai 500 MK Tobulinama ugdymo programa gerins ugdymo(si) proceso organizavimą
1.7.  Tobulinti ugdytinių pažangos bei pasiekimų vertinimo sistemą, daugiau ją individualizuojant.
1.7.1. Tobulinti ugdytinių pažangos bei pasiekimų vertinimo sistemą, daugiau ją individualizuojant. 2015-2017 m. Direktorius,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pedagogai
50 MK Tobulinama ir individualizuota vertinimo sistemą leis geriau pažinti ugdytinius ir šalinti jų pasiekimų bei pažangos spragas ugdyme
2.   Tikslas. Lopšelio-darželio kultūros kėlimas
2.1.   Uždavinys. Informavimo sistemos tobulinimas.
2.1.1 . Informavimo veiksmingumo tyrimų atlikimas 2015-2017 m. Įstaigos vadovai 500 Savivaldybės lėšos Vidaus audito rezultatai, tyrimų skaičius.
2.1.2. Komunikacinių priemonių naudojimas lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės narių informavimui 2015-2017 m. Įstaigos vadovai, Metodinė grupė 900 Savivaldybės lėšos Straipsniai, skelbimai spaudoje, lankstinukų išleidimas, informacija apie lopšelio-darželio veiklą internetiniame puslapyje, vieši renginiai
2.1.3. Naujos elektroninės vaikų priėmimo tvarkos programos įsigijimas ir įdiegimas 2015 m. Direktorius,
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
6000 Savivaldybės lėšos, MK Nauja elektroninė vaikų priėmimo tvarka užtikrins eiliškumą pagal tėvų (globėjų) prašymų pateikimą
2.1.4. Lopšelio-darželio laikraščio „Ką Žiogelis pakuždėjo“ leidyba Kas ketv. Laikraščio redakcinė komisija 600 MK Aktuali ir greita informacija apie įstaigos veiklą
2.2  Uždavinys. Savivaldos vaidmens plėtotė.
2.2.1. Lopšelio-darželio savivaldos institucijų dalyvavimas, svarstant lopšelio – darželio veiklos organizavimo ir jos tobulinimo klausimus 2015-2017 m. Įstaigos vadovai,
Pedagogų taryba,
Įstaigos taryba,
Metodinė grupė
    Priimti sprendimai, svarstytų klausimų skaičius ir jų įvairovė
2.3.  Uždavinys. Lopšelio-darželio bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo efektyvinimas
2.3.1. Gero mikroklimato kūrimas: 2015-2017 m. Įstaigos vadovai,
Grupių auklėtojai, savivaldos institucijos,
Vaiko gerovės komisija,
Pedagoginės- psichologinės tarnybos
    Renginių, akcijų, konkursų, pokalbių, paskaitų ir kt. skaičius,
vidaus audito išvados
2.3.1.1. ugdytinių gerų tarpusavio santykių skatinimas, smurto ir patyčių prevencija;
2.3.1.2. bendradarbiavimu pagrįstų vaikų – pedagogų santykių kūrimas;
2.3.1.3. nepedagoginio personalo įtraukimas į lopšelio-darželio veiklą – renginius, veiklos planavimą ir kt.
2.3.2. Bendrų pedagogų – tėvų projektų rengimas ir jų vykdymas: 2015-2017 m. Įstaigos vadovai,
Grupių auklėtojos, metodinė grupė, pedagogų taryba
900 Savivaldybės lėšos Vykdomų projektų skaičius, dalyvių skaičius.
2.3.2.1. konferencijos, seminarai, šventės;
2.3.3. Pedagogų ir  tėvų apklausų organizavimas 2015-2017 m. Įstaigos vadovai 200 Savivaldybės lėšos Apklausų skaičius, tyrimų medžiagos panaudojimas ugdymo procesui ir tėvų švietimui tobulinti
2.4.   Uždavinys. Lopšelio-darželio ryšių su socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje stiprinimas 
2.4.1. Ryšių su socialiniais parneriais, su kuriais sudarytos sutartys, plėtojimas 2015-2017 m. Įstaigos vadovai 800 Savivaldybės lėšos Bendri renginiai, augantis dalyvių skaičius
2.4.2. bendradarbiavimo sutarčių su kitomis rajono, respublikos švietimo įstaigomis pasirašymas ir jų vykdymas 2015-2017 m. Įstaigos vadovai 200 Savivaldybės lėšos Pasirašytos sutartys
2.4.3. Toliau tęsti bendradarbiavimą su Vokietijos Stavenhagen vaikų lopšeliu-darželiu „Mischa“  2015-2017 m.   Įstaigos vadovai,
Pedagogai
600   Savivaldy-bės ir MK lėšos   Pedagogai plės kultūrinį akiratį, įtvirtins užsienio kalbų žinias, išmoks bendrauti ir bendradarbiauti
2.4.4. Bendradarbiavimo partnerių ES šalyse paieška
2.4.5. Turtinti pedagogų tarptautinio bendradarbiavimo patirtį dalyvaujant tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, projektuose 2015-2017 m. Įstaigos vadovai,
Pedagogai
2000 MK Kiekvienais mokslo metais 5 – 10 pedagogų semsis patirties užsienio švietimo įstaigose, taikys ją savo darbe
2.5.   Uždavinys. Dalyvavimas ES projektuose
2.5.1. Dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo remiamuose partnerystės projektuose 2015-2017 m. Projektų kūrimo grupės Pagal projekto apimtį Švietimo mainų paramos fondas 10 – 20 pedagogų kasmet susipažins su kitų šalių kultūromis,
išmoks vykdyti projektinę veiklą
2.5.2. Tęsti dalyvavimą  ES vykdomuose  programose       ES lėšos,
Savivaldybės lėšos
 
3.  Tikslas. Įgyvendinti sveikos gyvensenos projektą „ Sveikas vaikas“.
3.1.   Uždavinys. Sudaryti saugias ugdymo ir darbo sąlygas
3.1.1. Aprūpinti grupes bei salę reikalingomis  vaikų ugdymui(si) priemonėmis 2015-2017 m. Įstaigos vadovai, pedagogai 12 MK, savivaldybės lėšos Pagerės materialinė bazė vaikų ugdymui(si) organizuoti
3.1.2. Sutvarkyti lopšelio-darželio teritoriją: 2015-2017 m. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, lopšelio-darželio bendruomenė  600 Savivaldybės lėšos,
Rėmėjų pagalba
Tvarkinga, saugi, estetiška aplinka, pritaikyta vaikų aktyvumui skatinti bei ugdymo proceso tobulinimui
3.1.2.1. Įrengti naujus gėlynus, alpinariumus
3.1.2.2. Užtverti lopšelio-darželio teritoriją aukštesne tvora
3.1.2.3. Įsigyti naujų lauko įrengimų
3.1.2.4. Atnaujinti esančius įrengimus
3.1.2.5. Įrengti daržą vaikams sodinti ir prižiūrėti
3.1.2.6. Atnaujinti visas lauko pavėsines ir lauko aikšteles
3.1.2.7. Atnaujinti saugaus eismo aikštelę
3.2.  Uždavinys. Užtikrinti vieningų sveikatinimo reikalavimų diegimą įstaigoje ir ugdytinio šeimoje
3.2.1. Informuoti ugdytinių tėvus, vietos bendruomenę apie vykdomus sveikatinimo projektus įstaigoje ir vaikų grupėse 2015-2017 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pedagogai
200 Savivaldybės lėšos Pagaminti lankstinukai, skrajutės, įstaigos laikraštis, bendri susirinkimai bei renginiai suteiks žinių apie sveikatos stiprinimą ne tik vaikams bet ir jų šeimoms
3.2.2. Atlikti ugdytinių fizinių galių analizę Kas pusmetį 2015-2017 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Kūno kultūros pedagogas
50 MK Fiksuotos vaikų sėkmės, problemos, pasiekimai ir parengtos rekomendacijos tėvams ir pedagogams
3.2.3. Parengti grūdinimo, ydingos kūno laikysenos  ir plokščiapadystės šalinimo programas ir užtikrinti jų vykdymą 2015-2017 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinė grupė, kineziterapeutas 150 MK Bus atliekamas profilaktinis darbas grūdinant ir šalinant plokščiapadystės , kūno laikysenos sutrikimų problemas ugdytiniams. Bus parengtos rekomendacijos šių problemų sprendimui
4. Tikslas. Pastato renovacijos tąsa
4.1.  Uždavinys. Valstybės ir savivaldybės investicijų programų lėšų efektyvus panaudojimas
4.1.1. Viešųjų pirkimų komisijos veiklos tobulinimas 2015-2017 m.. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas 600   Seminarų pažymėjimai
4.1.2 Bendradarbiavimas su darbus vykdančiomis ir priežiūrą atliekančiomis organizacijomis, siekiant savalaikio darbų įvykdymo ir ekonomiško lėšų panaudojimo 2015-2017 m.. Įstaigos direktorius, Projekto administratorius     Darbai atliekami sutartyse nustatytu laiku
Lėšų panaudojimo ataskaitos
4.1.3. Bendradarbiavimas su steigėju, siekiant projekto dėl lopšelio-darželio pastato išorės apšiltinimo finansavimo 2015-2017 m.. Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 472370 (su PVM) VIP lėšos ir savivaldybės lėšos Pastato cokolio ir išorinių sienų apšiltinimas ne tik taupys pastato šiluminę energiją, bet ir apsaugos vidinių sienų kokybę
4.1.4. Bendradarbiavimas su steigėju, siekiant projekto dėl lopšelio-darželio teritorijos tvarkymo finansavimo 2015-2017 m.. Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 59457,5 (su PVM) VIP lėšos ir savivaldybės lėšos Bus sutvarkyta įstaigos teritorija

 

VIII. SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO REALIZAVIMAS IR KONTROLĖ

16. Strateginio plano įgyvendinimo kontrolė vykdoma kiekvienais mokslo metais. Ją vykdo:


16.1. lopšelio-darželio administracija, atlikdama vidaus darbo kontrolę, tyrimus, organizuodama pedagogų, tėvų apklausas, analizuodama dokumentus;


16.2. įstaigos direktoriaus įsakymu sudaryta vidaus audito grupė, atlikdama lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą.


17. Strateginio plano pakeitimus svarsto ir aprobuoja lopšelio-darželio „Žiogelis“ taryba, pedagogų taryba, pritaria Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, tvirtina Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorius. Atsižvelgiant į strateginio plano įgyvendinimo rezultatus, rengiamas lopšelio-darželio metinis veiklos planas.

 

 

PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
20….. m………………………. d.
įsakymu Nr. …………….

 

PRITARTA
Šilalės lopšelio-darželio
,,Žiogelis“ 2014 m. lapkričio 11 d.
tarybos posėdžio protokolu Nr. 2.

 

 

Parsisiųsti strateginius planus: