Paslaugos » Mokestis už darželį

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

 

Pagal ikimokyklinio ugdymo programą Šilalės rajono savivaldybės mokyklose ugdomiems vaikams yra nustatytas mokestis:

1. dienos maitinimo kaina (skaičiuojamas už kiekvieną vaiko lankytą dieną):

 iki 3 m. vaikams – 2,60 Eur;

 3–5 m. vaikams – 2,90 Eur.

 

 2. mokestis ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti – 10,00 Eur per mėnesį.

 

Vaikui pradėjus lankyti įstaigą (grupę) iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai) ar išvykstant iš jos po mėnesio 15 dienos, skaičiuojamas visas nustatytas mėnesinis mokestis. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą (grupę) po mėnesio 15 dienos ar išvykstant iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai), skaičiuojama pusė mėnesinio mokesčio.

 

Mokestis už vaiko maitinimą tėvų prašymu mažinamas 50 procentų, jeigu:

 

1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, teismo sprendimu pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, laikinai arba neterminuotam laikotarpiui apribota valdžia, nenustatyta tėvystė, sulaikytas ikiteisminio tyrimo metu, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę), pateikus tai patvirtinančius dokumentus (dokumentai teikiami vieną kartą);

2. šeima augina (globoja) tris ar daugiau vaikų iki 18 metų ar vyresnius, kurie mokosi mokymo įstaigų, teikiančių formalųjį švietimą, dieniniuose skyriuose iki jiems sukaks 24 metai, pateikus mokymosi įstaigos pažymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

3. vienas ar abu tėvai, iki jiems sukaks 24 metai, mokosi pagal bendrojo ugdymo programą arba mokymo įstaigoje, teikiančioje formalųjį švietimą (nuolatinės studijos), pateikus pažymą;

4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

5. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija arba sunkios formos alergija, pateikus ligą patvirtinančius dokumentus ir (ar) neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

6. vaiko abiem tėvams nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

7. vienas iš tėvų atlieka Lietuvos Respublikos piliečių privalomą karo tarnybą, pateikus pažymą.

 

Mokestis už maitinimą tėvų prašymu mažinamas 75 proc., jei šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus Savivaldybės administracijos skyriaus, atsakingo už socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos organizavimą, pažymą.

 

Mokestis už vaiko maitinimą ir mėnesinis mokestis neskaičiuojamas tėvams:

1. kai vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

2. pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų – tris mėnesius.

 

Lengvatą įrodantys dokumentai įstaigos vadovui pateikiami priimant vaiką į įstaigą arba pasikeitus aplinkybėms ir atsiradus teisei į lengvatą – įstaigos darbo dienomis.

 

Lengvata, pateikus visus jai įrodyti reikalingus dokumentus, taikoma nuo einamojo mėnesio pirmos dienos. Įstaigos vadovas per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo raštu informuoja tėvus apie trūkstamų dokumentų pateikimo terminą.

 

Daugiau informacijos:

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-285 ,,DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Gruodžio 30 d. Sprendimo nr. T1-285 ,,Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas, kuriuo nustatomos naujos maitinimo kainos.

 

Atnaujinta 2024-05-29

__________________________________________________________