Paslaugos » Mokestis už darželį

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Gruodžio 30 d. Sprendimo nr. T1-285 ,,Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas, kuriuo nustatomos naujos maitinimo kainos.

 

2022-10-28

__________________________________________________________

Gerb. tėveliai/globėjai,

kadangi kyla klausimų dėl mokesčio už darželį, parengėme mokesčių už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą atmintinę.Kviečiame susipažinti!


Išsamesnę informaciją apie mokesčius rasite Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendime Nr. T1-285.

 

Kristina Ačė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Radavičienė,

vyr. buhalterė

 

2022-08-03

__________________________________________________________

GERB. TĖVELIAI/GLOBĖJAI,

informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarka.

Daugiau informacijos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1-285 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

 

2022-01-03

 

_________________________________________________________

PRAŠYMO DĖL PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ DĖL LIGOS, PATEISINIMO FORMA

____________________________________________________________

Mokesčiai už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje „Žiogelis“

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 100 procentų nustatytos vaiko dienos maitinimo kainos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 valandų:

 

Grupės pavadinimas

Pusryčiai

Priešpiečiai

Pietūs

Pavakariai

4 kartų maitinimo išlaidos

Lopšelio   grupė

1,25 Lt 0,36 €

0,90 Lt.

0,26 €

2,60 Lt

0,76 €

1,21 Lt

0,35 €

5,96 Lt

1,73 €

Darželio   grupė

1,38 Lt

0,40 €

1,05 Lt

0,30 €

3,02 Lt

0,88 €

1,35 Lt

0,39 €

6,80 Lt

1,97 €

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose iki 4 valandų per dieną, tėvams pageidaujant, vaikai gali būti nemaitinami. Jei maitinimas teikiamas, tėvai (globėjai) moka 100 procentų vaiko maitinimo kainos mokestį už kiekvieną lankytą dieną.

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ugdymo įstaigos vadovas tvirtina 15 dienų valgiaraščius, suderintus su Tauragės visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriumi.

 

Už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiko, ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėse, (nepriklausomai nuo grupės veiklos trukmės), lankytą, nelankytą, tačiau nepateisintą dieną, nustatomas 1 Lt / 0,29 € mokestis ugdymo sąlygų, ugdomosios aplinkos gerinimo ir kitoms su vaiko išlaikymu įstaigoje susijusioms išlaidoms dengti.

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ugdymo grupėse mažinamas 50 procentų:

 

1. jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, vaikui nėra nustatyta tėvystė, sulaikytas ikiteisminio tyrimo metu, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą);

 

2. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų arba vyresni iki 24 metų, jei mokosi visų tipų mokymo įstaigų dieniniame skyriuje), pateikus vaiko gimimo liudijimo kopiją ir mokymąsi patvirtinančius dokumentus;

 

3. jei abu ar vienas iš tėvų iki 24 metų mokosi visų tipų mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);

 

4. vaikams, kurių tėvas ar mama atlieka tikrąją karo tarnybą;

 

5. vaikams iš socialinės rizikos šeimų pagal Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas.

 

Mokestis neskaičiuojamas šiais atvejais (kai vaikas nelanko įstaigos):

 

1. vaiko ligos metu už sirgtas dienas ir dienas, kai yra gydytojų rekomendacija dėl namų režimo (pateikus pateisinamus dokumentus ir gydytojų rekomendacijas dėl namų režimo);

 

2. tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal darbovietės patvirtintas pažymas);

 

3. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, tėvų mokymosi atostogų metu;

 

4. vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėnesiais);

 

5. mokinių atostogų metu (pagal pažymą iš mokyklos), nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip 3 dienas) – artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. (pagal tėvų prašymą);

 

6. tėvų nemokamų atostogų metu (pagal darbovietės pažymas);

 

7. tėvams dirbant pagal kintamą darbo grafiką, pateisinamos poilsio dienos (pateikus grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės);

 

8. tėvų ligos metu (pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba pažymą iš darbovietės);

 

9. jei ikimokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą, esant žemesnei nei -20° C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių oro sąlygų, karantino šalies ar rajono teritorijoje laikotarpiu (šis papunktis pakeistas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-292)

 

Mokestis tėvams neskaičiuojamas, kai vaikui Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

 

PATEISINAMŲ DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PRIĖMIMAS

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami pirmą kartą priimant vaiką į ugdymo įstaigą (vėliau – kartą per metus iki spalio 1 d.), ir lengvata taikoma nuo kitos dienos po dokumentų pateikimo.

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažyma (pagal 7.5 papunktyje nurodytus atvejus) galioja nuo išdavimo datos 12 mėnesių.

 

Laiku nepateikus dokumentų lengvatoms gauti, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

 

MOKESČIŲ UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS

 

Mokestį už vaikų išlaikymą Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ galima sumokėti įstaigoje esančioje kasoje arba pervesti į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ sąskaitą LT394010044500099631, Luminor Bank, banko kodas 40100.

 

Mokestis turi būti sumokėtas už praėjusį mėnesį iki 25 dienos (gruodžio mėnesį – iki 20 d.).

 

Nesumokėjus mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje 2 mėnesius iš eilės be pateisinamos priežasties, įstaigos vadovas, prieš 15 kalendorinių dienų raštu informavęs tėvus (globėjus), turi teisę išbraukti vaiką iš įstaigą lankančių vaikų sąrašo. Įstaigos vadovas turi teisę įsiskolinimą išreikalauti įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai (globėjai) įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

 

Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą įstaigoje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Mokesčio surinkimo kontrolę vykdo ugdymo įstaigos direktorius, grupių auklėtojos arba kitas direktoriaus įgaliotas asmuo.

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-105 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEISTAS nuo 2014-09-25

 

Atnaujinta 2018-08-20