Paslaugos » Vaikų priėmimas

VAIKŲ REGISTRACIJA Į ŠILALĖS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „ŽIOGELIS“

 

Tėvai prašymus priimti vaikus į Šilalės lopšelį-darželį „Žiogelis“ pildo elektroniniu būdu, prisijungę prie interneto svetainės www.registruok.lt arba juos raštu pateikia Įstaigos vadovui arba Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojui pagal Prašymo pateikimo formą (priedas). 

 

Prašyme nurodoma:

1. vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

2. pageidaujama lankyti Įstaiga;

3. pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, nurodant mokslo metus;

4. duomenys apie pirmenybę  priimant vaiką į Įstaigą (pagal Aprašo 12 punktą) (įstaigos pavadinimas);

5. kontaktiniai tėvų duomenys (mobiliojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas);

6. pranešimo apie priėmimą į Įstaigą gavimo būdas ir patvirtinimas, kad Prašymas yra galutinis ir jame pateikta teisinga informacija;

7.   sutikimą, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus surenkami automatiniu būdu.

 

Vykdant vaikų priėmimą arba organizuojant papildomą vaikų priėmimą į atsiradusias laisvas vietas vaikai priimami, kai vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Šilalės rajone ir užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, atvykusių į Šilalės rajono savivaldybę. 

 

Tėvams apie suteiktą vietą pranešama prisijungus prie Savivaldybės interneto svetainės arba prašyme nurodytu būdu bei asmeniui tiesiogiai kreipiantis į Įstaigos vadovą.

 

Tėvai, gavę pranešimą apie vaiko priėmimą, privalo kreiptis į nurodytą Įstaigą per 15 kalendorinių dienų dėl ugdymo sutarties sudarymo, patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus Aprašo 8.4 papunktyje.

 

Tėvai, negalintys atvykti į Įstaigą per 15 kalendorinių dienų dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių), apie tai turi informuoti Įstaigos vadovą raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir pranešti apie atvykimo ir dokumentų pateikimo datą.

 

Tėvams per 15 kalendorinių nepatvirtinus vaiko atvykimo ir nepateikus reikiamų dokumentų (išskyrus 21 punkte nurodytais atvejais), vaikas netenka vietos Įstaigoje. Įstaigos duomenų bazės tvarkytojas jį išbraukia iš laukiančiųjų sąrašo.

 

Su kiekvieno priimto vaiko tėvais sudaroma vaiko ugdymo sutartis 2 egz., kurią pasirašo įstaigos vadovas ir vienas iš tėvų,  konkrečios ugdymo programos laikotarpiui, ir vienas egzempliorius įteikiamas tėvams.

 

Daugiau informacijos rasite tvarkos apraše: Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m.birželio 26 d sprendimas Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-12-17).

 

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

Ikimokyklinio ugdymo grupes komplektuoja direktorius, vadovaudamasis šiais principais:

1. iš priimamų vaikų sąrašo sudaromi abėcėliniai berniukų ir mergaičių sąrašai pagal vaikų gimimo metus.
2. pagal reikiamą sukomplektuoti grupių skaičių, atsižvelgiant į vaikų amžių ir higienos normos reikalavimus,  vaikai suskirstomi į atitinkamą skaičių sąrašų. Dvynukai, trynukai t. t. priskiriami tam pačiam sąrašui.


Vaikų sudarytiems sąrašams, abėcėline tvarka,  priskiriami grupių pavadinimai.

 

Tėvai gavę informaciją apie vaiko priskyrimą grupei, per 5 darbo dienas gali pateikti prašymą  direktoriui su atitinkamo specialisto (psichologo, psichoterapeuto ir kt.) pažyma, dėl vaiko perkėlimo į kitą grupę.

 

Daugiau informacijos rasite tvrakos apraše:

Vaikų priėmimo į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (2023-06-26).

 

 

Atnaujinta 2023-08-07