Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Kviečiame prisijungti prie respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių ekologinio-etninio švietimo projekto „Lino grožis ir skonis“
Kviečiame prisijungti prie respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių ekologinio-etninio švietimo projekto „Lino grožis ir skonis“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė  kviečia prisijungti prie respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių ekologinio-etninio švietimo projekto „Lino grožis ir skonis“.

PROJEKTO NUOSTATAI:

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ EKOLOGINIO-ETNINIO ŠVIETIMO PROJEKTO

„LINO GROŽIS IR SKONIS“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių ekologinio-etninio švietimo projekto „Lino grožis ir skonis“ ( toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, veiklas, organizavimo ir vykdymo tvarką.

       2. Projekto aktualumas:

Šiandien Lietuvos kaime retai galima išvysti mėlynai pražydusius linų laukus, tačiau linų įvaizdis ir šiai dienai lietuvio pasąmonėje išliko apgaubtas sakralumo aura. Lietuviai sukaupė kelis tūkstantmečius siekiančias linų auginimo ir apdorojimo tradicijas. Daug amžių  augindami ir stebėdami linus, jie suvokė ne tik  materialinę ir gydomąją augalo vertę, bet ir apdovanojo liną nežemiškomis ypatybėmis. Linai lietuvius rengė, maitino, jų auginimas ir apdorojimas skatino darnius bendruomenės ritualus, žadinusius tautos kūrybiškumą, įkvėpdavusius dainoms, mitų ir pasakų kūrybai.

Didesnė dalis vaikų pasaulį, gamtos grožį pažįsta iš knygelių, televizijos laidų, kompiuterinių žaidimų ir pan. Tokiu būdu iš vaiko atimama galimybė pajusti gamtos skleidžiamus kvapus, garsus, spalvų įvairovę, mažėja galimybė ugdytis gamtojautą, ekologinę savimonę. Vaikai iš prigimties yra tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie juos supančią aplinką, todėl, vykdant šio projekto veiklas, bendra pedagogų, vaikų ir šeimos narių ugdomoji pažintinė veikla – sekti visą lino gyvenimo kelią ir jo pritaikymo galimybes.

Kviečiame prie Projekto veiklų prisijungti Lietuvos švietimo įstaigas ir vaikus, nepamirštant lietuvių liaudies papročių ir tradicijų, gyvai supažindinti su linais ir jų nauda.

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

      3. Tikslas – gilinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas, skatinant partnerystę saugoti ir puoselėti lietuvių liaudies tradicijas bei papročius.

       4. Projekto uždaviniai:

       5.1. Stebėti linų augimo procesą nuo jų pasėjimo iki brandaus augalo;

       5.2. Efektyvinti pedagogų ir šeimos  bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą;

       5.3. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias;

      5.4. Prisidėti prie žaliųjų ugdymo erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje, skatinant artimiausios aplinkos pažinimą ir kūrybiškai panaudojant ugdymo procese;

      5.5. Supažindinti vaikus su lino sėklomis – sėmenimis, kuriuose daug augalinių baltymų, vitaminų, mikroelementų ir ląstelienos;

       5.6. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką gaminant darbelius parodai;

       5.7. Prisiminti ir puoselėti lietuvių liaudies tautosaką, papročius tradicijas;

    5.8. Skatinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

 

III. PROJEKTO VEIKLOS

 

      6. Dirvos paruošimas ir linų sėklų sėjimas. Pedagogai ar šeimos nariai kartu su vaikais darželyje esančiame sklype, namuose, sode ar pas močiutę kaime ruošia dirvą linų sėjimui. Vaikams papasakojama informacija apie dirvožemį, kokios sąlygos yra būtinos, kad augalai augtų ir t.t.

Lie­tu­viai vi­sa­da gerb­da­vo pa­pro­čius ir li­nus sė­da­vo šer­mukš­niams žy­dint arba gegužės 31 dieną. Li­nus sė­da­vo jau­nam mė­nu­liui esant, kad ant dan­gaus bū­tų il­gi de­be­sų ruo­žai ar smul­kūs de­be­sė­liai. Li­nus sė­da­vo tik aukš­tas vy­ras, ap­si­vil­kęs il­gais bal­tais bal­ti­niais, nes ta­da li­nai užaugs il­gi.

    7. Linų auginimas. Vasarą vaikai kartu su pedagogu (-ais) ar šeimos nariais prižiūri ir stebi augalus ir fiksuoja jų augimą. Vaikai, kartu su tėveliais, seneliais augina, prižiūri, bendrauja, įgauna naujų žinių, ko reikia, kad linai augtų, žydėtų, užaugintų sėklas. Tai didelė patirtis, nes vaikas gali stebėti augalo išvaizdą, lapų ir žiedų spalvą ir formą, naujai subrandintas sėklas. Stebėjimas, daigelių iš sėklyčių išaugimo laukimas skatina vaiko smalsumą, kantrumą, suteikia žinių apie tai, ko reikia augalui, kad jis galėtų išvysti saulės šviesą, ugdo pagarbą gyvybei.

     8. Derliaus nuėmimas. Rudenį augalai nuraunami ir pabandoma juos nukulti, stiebais rekomenduotina aprišti žiemai obelaites, ar uždengti rožių krūmus, paaiškinant vaikams, kad lininių siūlų išgavimui neturime reikalingų įrankių. Būtų naudinga, kad pagal galimybes kartu su vaikais būtų galima apsilankyti buities muziejuje ir apžiūrėti lietuvių naudotus linų apdirbimo įrankius.

    9. Lininių darbelių parodos organizavimas. Darbų atlikimui naudoti lino pluoštą, audinį, siūlus, sėklas. Seniau paprasta liaunutė žolė ūkininko dėka virsdavo šventinėmis ar kasdienėmis drapanomis, linu ir pasiklodavo, ir užsiklodavo, ir stalą padengdavo, ir dukteriai kraitį sukraudavo.

      10. Sėmenų diena. Diena skirta gaminių iš sėmenų gaminimui, ragavimui ir maistinės vertės aptarimui. Apdainuotas ir dainomis apipintas linas turi gilias šaknis mūsų liaudies kultūroje ne tik dėl skaisčiai žydrų jų žiedelių ar taip mums mielų audinių, bet ir dėl savo maistingų sėklų, gal kurį laiką kiek pamirštų, bet dabar vėl naujai atrastų. Jau mūsų močiutės žinojo apie stebuklingas linų savybes, sugalvodavo receptus nuo ligų, kuriuos perduodavo iš lūpų į lūpas. Iš grūstų linų sėklų šeimininkės gamino dažinius, apibarstydavo kepinius, virė kisielių.

      11. „Linelio šventė“. Linai senovėje mūsų kaimo žmogui davė didžiausios naudos. Tačiau ir darbo su jais buvo daug. Tautosakoje linai vadinami šventu augalu, saulės žolynu, moters javu. Apie linelį buvo sudėta daug pasakų, dainų, mįslių ir patarlių, kurių turėtume nepamiršti ir perduoti iš kartos į kartą. Kviečiame įstaigoje suorganizuoti „Linelio šventę“, kurioje dalyvautų visi projekte dalyvavę ugdytiniai, šeimos nariai, pedagogai, partneriai ir kt.

       12. Visas lino gyvenimas turi būti užfiksuotas nuotraukose.

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ

 

   13. Projekto organizatoriai – Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ (adresas: Kovo 11-osios g. 22, Šilalė, telefonas: (8 449) 74 496, el. paštas: ziogelis@inbox.lt).
   14. Projekto darbo grupė: direktorė Dalia Kutniauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Sigita Bartkuvienė, Daiva Pilypienė, Rasa Žygaitienė.
    15. Projekto trukmė: pradžia – 2019.05.31 (tinkamiausia diena linų sėjimui), pabaiga – 2019.10.31.
   16. Įstaigų atstovai, norintys dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių ekologinio-etninio švietimo projekte „Lino grožis ir skonis“, užpildo dalyvio paraišką (Priedas Nr.1) ir atsiunčia ją elektroniniu paštu kristina.ace@inbox.lt  iki 2019.05.31.

 

 

V. REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS

 

  17. Projekte dalyvauja: ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, jų tėvai bei pedagogai. Projekto vykdymas fiksuojamas nuotraukose, iš kurių kuriamas koliažas, koliažo kūrimui panaudoti bent keturias nuotraukas iš bet kurių projektinių veiklų.
   18. Reikalavimai nuotraukų koliažui: nuotraukos dešinėje koliažo pusėje pritvirtinama dalyvio kortelė (8x5) (Priedas Nr. 2) su informacija: įstaigos pavadinimas, projekte dalyvavusių pedagogų vardai ir pavardės. Nuotraukų koliažas (matmenys 20x30 (A4 lapo formatas)) siunčiamas adresu: Kovo 11-osios g. 22, LT-75124, Šilalė.
   19. Nuotraukos koliažą (JPEG formatu) būtina atsiųsti ir elektroniniu paštu sigita.bartkuviene@gmail.com.
  20.Pasibaigus projektui nuotraukos bus publikuojamos Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ internetinėje svetainėje www.silalesdarzelis.lt.
   21. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami projektui reikalingą medžiagą Jūs prisiimate atsakomybę už jos viešinimą (turėti tėvų sutikimą).
   22. Visiems projekto dalyviams už dalyvavimą projekte bus persiųstos padėkos elektroniniu paštu.
   23. Iškilus klausimams galima kreiptis el. p. kristina.ace@inbox.lt ir sigita.bartkuviene@gmail.com.

 

 

_________________________________________________________________

 

Projekto nuostatai (Word formatu).

 

2019-03-29