Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ įvyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų ugdymo galimybės ir inkliuzinio ugdymo praktika“

Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ įvyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų ugdymo galimybės ir inkliuzinio ugdymo praktika“.

 

Konferencijoje dalyvavo virš 80 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, logopedų, specialiųjų, socialinių pedagogų ir kitų specialistų iš įvairių Lietuvos kampelių.

 

Kadangi kasmet daugėja ugdytinių su įvairiais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, vis dažniau susiduriama su inkliuzinio ugdymo sunkumais. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus (logopedus, psichologus, spec. pedagogus, socialinius pedagogus ir kt.) dalintis pagalbos teikimo gerąją patirtimi bei ieškoti iškylančių problemų sprendimo būdų.

 

Konferencijos dalyviai pristatė daug informatyvių vaizdinių ir stendinių pranešimų, metodinių priemonių, pasidalino įvairiais efektyviais ugdymo metodais ir įgyta patirtimi:

„Specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių įtrauktis į ugdymo įstaigos bendruomenę“, Kristina Ačė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

„Kartu mes galime daugiau“, Eglė Račienė, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė, ir Daina Jucikaitė, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė metodininkė.

„Specialiųjų poreikių vaikų inkliuzinio ugdymo, Šilalės l/d „Žiogelis” patirtis, kitų šalių kontekste“, Sigita Bartkuvienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.

„Šviesos terapijos edukacinės erdvės panaudojimas logopedo darbe su specialiųjų poreikių vaikais“, Asta Ignotienė, Šilalės lopšelio-,darželio „Žiogelis“ logopedė.

„ABA terapijos galimybės ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus“, Vaida Abromavičienė, Tauragės Tarailių progimnazijos mokytoja, taikomosios elgesio terapijos (ABA) terapeutė.

„Bandymai ir eksperimentai, skatinantys vaikus tyrinėti ir atrasti“, Irena Šėgždienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė.

„Girdimojo suvokimo lavinimas naudojant metodinę priemonę „Klausau, girdžiu, skiriu...“, Aušra Eristi, Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė metodininkė.

„Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas“, Edita Rinkevičė, Kauno Šančių lopšelio-darželio vyresnioji logopedė, ir Asta Milbutienė, Kauno Šančių lopšelio darželio vyresnioji socialinė pedagogė.

„Vaiko gabumų atskleidimas ir darbo praktika priešmokykliniame amžiuje“, Marija Pukelytė, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

„Logopedės ir muzikos mokytojos integruotos pamokos ikimokyklinukų grupėje“, Asta Bataitytė,  Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos logopedė metodininkė.

„Gera mums augti kartu“, Zita Trakšelienė, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė.

„Inovatyvūs žaidimai ugdantys specialiųjų poreikių vaikų kalbą“, Raimonda Kirvėlienė, Anykščių r. Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė metodininkė.

„Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija, ugdant specialiųjų poreikių vaikų gebėjimus“, Justina Imbrasienė, VŠĮ Jonavos ligoninės Vaikų vystymosi  sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro logoterapeutė.

„Inkliuzinio ugdymo praktika paremtas socialinis bendradarbiavimas“, Zuzana Strakšienė, Palmira Šaulienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės ekspertės.

„Praktinė patirtis,  organizuojant  viktorinas vaikams,  turintiems įvairių kalbos sutrikimų“, Raimonda Kirvėlienė, Anykščių r. Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė metodininkė.

 

Stendiniai pranešimai:

„Smulkiosios motorikos ugdymas“, Daiva Kasiliauskienė, Vida Leščauskienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės.

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, socialinių įgūdžių formavimas“, Daiva Pilypienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, ir Monika Čapaitė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ mokytojo padėjėja.

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, individualizuoto motorikos ir kalbinių gebėjimų ugdymo ypatumai“, Vilma Juzaitienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė, ir Inga Kazlauskienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.

„Šviesos stalo panaudojimo galimybės, ugdant specialiųjų poreikių vaikus“, Jovita Aužbikavičienė, Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogė, ir Rita Urbonaitė, Šilalės r. Upynos Stasio Girėno socialinė pedagogė.

„Specialiųjų poreikių vaikų emocijų, pažintinių ir kalbinių procesų ugdymas“, Roberta Račienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ specialioji pedagogė, Jovita Raubienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ logopedė, ir Jovita Mančienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ socialinė pedagogė, Reda Juockuvienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ vyresnioji logopedė.

„Daugiau judėsi, gražiau kalbėsi“, Vaida Ričkienė, Daiva Bogužienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės.

„Improvizaciniai muzikiniai žaidimai lavinantys vaikų foneminę klausą ir dėmesį“, Edita Antanaitienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ meninio ugdymo mokytoja, ir Irena Juknienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.

„Mokomės žaisti, pažinti, pavadinti“, Virginija Česonienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ logopedė metodininkė,  ir Irena Juknienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.

„Šviesos stalo panaudojimo galimybės ugdant SUP vaikus“, Ernesta Steponavičienė, Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio vyresnioji logopedė, ir Ieva Marčiulionytė, Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio auklėtoja.

„Specialiųjų poreikių vaikų emocijų, pažintinių ir kalbinių procesų ugdymas“, Reda Juockuvienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ vyresnioji logopedė.

„Žaidimo metodų svarba pamokose“, Vaida Baršienė, Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė metodininkė.

„Socialiniai žaidimai ir jų svarba vaiko raidai“, Asta Kenstavičienė, Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos socialinė pedagogė, socialinė pedagogė metodininkė.

„Vizualinių priemonių panaudojimas ugdant intelekto sutrikimą turinčius vaikus“, Rima Čerauskienė, Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos mokytoja, specialioji pedagogė metodininkė.

 

Už paramą ir pagalbą organizuojant konferenciją dėkojame visai Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenei, Šilalės švietimo pagalbos tarnybai, UAB „Samsonas“, UAB „Pitlius“, AB „Žemaitijos pienas“.

 

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuotraukos autorės ir V. Kasparavičiaus