Veikla » Nuostatai

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 15 d.
sprendimu Nr. T1-385

 

 

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, steigėją, adresą, lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, lopšelio-darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.


2. Švietimo įstaigos oficialusis pavadinimas – Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, trumpasis pavadinimas– lopšelis-darželis „Žiogelis“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 290325230.


3. Lopšelio-darželio istorija: Šilalės rajono liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 m. sausio mėn 10 d. potvarkiu Nr. 2P įsteigtas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“– savivaldybės biudžetinė įstaiga.


5. Lopšelio-darželio priklausomybė – Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.


6. Lopšelio-darželio steigėja – Šilalės rajono savivaldybės taryba (toliau – steigėjas), kodas 111108131, adresas: J.Basanavičiaus g.2, LT-75136 Šilalė.


7. Lopšelio-darželio buveinė – Kovo 11-osios g.22, LT – 75124 Šilalė.


8. Švietimo įstaigos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.


9. Švietimo įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.


10. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties lopšelis – darželis.


11. Mokymo kalba – lietuvių.


12. Lopšelio-darželio mokymo forma – dieninė švietimo įstaiga.


13. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

14. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.


15. Lopšelio-darželio veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226):


15.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.


16. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui (si) mokykloje.


17. Lopšelio-darželio uždaviniai:


17.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą, teikiant specialistų pagalbą;


17.2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;


17.3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;


17.4. padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;


17.5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;


17.6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;


17.7. užtikrinti ikimokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;


17.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;


17.9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.


18. Vykdydamas jam pavestus uždavinius lopšelis-darželis:


18.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;


18.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacines programas;


18.3. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;


18.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą;


18.5. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;


18.6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;


18.7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;


18.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;


18.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;


18.10. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;


18.11. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;


18.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.


19. Teikia papildomas nemokamas kineziterapeuto, masažuotojo, logopedo paslaugas.

 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS

20. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:


20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;


20.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;


20.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;


20.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;


20.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;


20.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;


20.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

21. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal: 21.1. direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios lopšelio-darželio taryba ir steigėjas.


21.2. direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusios lopšelio-darželio taryba.


22. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Lopšelio-darželio direktorių skiria steigėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams ir atviro konkurso organizavimo tvarka. Direktorius pareigoms skiriamas neterminuotai ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.


23. Direktorius:


23.1. suderinęs su steigėju ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina lopšelio-darželio vidaus struktūrą, lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą;


23.2. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;


23.3. priima vaikus Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;


23.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;


23.5. suderinęs su lopšelio-darželio taryba, tvirtina lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles;


23.6. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymusi ir darbu susijusiais aspektais;


23.7. vadovauja lopšelio-darželio strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;


23.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;


23.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą;


23.10. sudaro lopšelio-darželio vardu sutartis lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;


23.11. organizuoja lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;


23.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;


23.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;


23.14. inicijuoja lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;


23.15. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;


23.16. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;


23.17. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojams;


23.18. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.


24. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi lopšelyje-darželyje, už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų lopšelio-darželio tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, lopšelio-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

 

V. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

25. Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba, pedagogų taryba, metodinė grupė.


26. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems lopšelio-darželio interesams.


27. Taryba renkama dvejiems metams. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba, vietos bendruomenės atstovus – lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimas.


28. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Lopšelio-darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestojo nario teisėmis.


29. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.


30. Taryba:


30.1. teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;


30.2. aprobuoja lopšelio-darželio strateginį planą, lopšelio-darželio metinę veiklos programą, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus lopšelio-darželio direktoriaus;


30.3. teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;


30.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;


30.5. išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;


30.6. teikia steigėjui siūlymų dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;


30.7. svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;


30.8. teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
30.9. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.


31. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.


32. Taryba vieną kartą per metus atsiskaito už savo veiklą lopšelio-darželio bendruomenei.


33. Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


34. Pedagogų taryba:


34.1. inicijuoja lopšelio-darželio kaitos procesus;


34.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;


34.3. dalyvauja planuojant lopšelio-darželio ugdymo veiklą;


34.4. svarsto veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;


34.5. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, pedagogų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;


34.6. teikia lopšelio-darželio administracijai, pedagogų atestavimo komisijai siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;


34.7. sprendžia kitus pedagogų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.


35. Pedagogų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.


36. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.


37. Pedagogų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.


38. Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaromas metodinė grupė.


39. Metodinė grupė nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą lopšelyje-darželyje, teikia siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.


40. Metodinės grupės nariai yra auklėtojos ir švietimo pagalbos specialistai. Metodinei grupei vadovauja šios tarybos narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

41. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.


42. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


43. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka.

 

VII. LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

44. Lopšelis-darželis valdo patikėjimo teise steigėjo perduotą turtą, naudoja ir disponuoja juo steigėjo nustatyta tvarka.


45. Lopšelio-darželio lėšos:


45.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų steigėjo biudžetui skirtos lėšos ir steigėjo biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;


45.2. pajamos už teikiamas paslaugas;


45.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;


45.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.


46. Lopšelio-darželio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.


47. Lopšelyje-darželyje finansines operacijas vykdo lopšelio-darželio vyr.buhalteris ir buhalteris. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.


48. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir steigėjas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Lopšelio-darželio nuostatus, suderintus su Taryba, tvirtina, keičia ir papildo Šilalės rajono savivaldybės taryba.


50. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi steigėjo, lopšelio-darželio direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.


51. Lopšelis-darželis registruojamas Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.


52. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė Dalia Kutniauskienė

 

SUDERINTA
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ tarybos
2011 m. lapkričio 16 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-2-(1.5))

Atgal į viršų