Veikla » Planavimo dokumentai

Strateginis planas

PATVIRTINTA
Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ direktoriaus
2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-4-(1.4)

 

ŠILALĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2015 – 2017 METŲ
STRATEGINIS PLANAS

plačiau
2016 - 2017 m. m. veiklos planas