Ugdymas » Ugdymo veikla

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ grupių projektai:

 

„Širdukų“ grupė – „Estetikos ir ritmikos  ugdymas darželyje“
„Kiškučių“ grupė – „Auginu kūrybiškumo sparnus“
„Meškučių“ grupė – „Aš augu Lietuvoj, šalelėj mylimoj“
„Boružėlių“ grupė – „Jei grūdinsiesi vaike, augsi didelis ir sveikas“
„Ančiukų“ grupė – „Vaikai ir gėlės – žemės šypsenėlės“
„Nykštukų“ grupė – „Vaikų fizinio aktyvumo programa“
„Kačiukų“ grupė – „Natūralaus gamtos grožio  išsaugojimas, sveika ir saugi gyvensena“
„Naminukų“ grupė – „Noriu augti sveikas ir stiprus“
„Pelėdžiukų“ grupė – „Sveiki ir laimingi vaikai“
„Drugelių“ grupė – „Vaikystė ant drugelių sparnų“
„Saulučių“ grupė – „Žaliuoju taku į švarią, gražią gamtą“
„Bitučių“ grupė – „Aš augu stiprus ir saugus, nes turiu aplinkui gyvūnus draugus“.

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis pedagogai dirba vadovaudamiesi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-5 „Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai“ patvirtinta

Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žiogelio takeliu“.

Šilalės lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“ vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos neformaliojo švietimo programos

Lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdymo programa „Žiogelio takeliu“ parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintomis rekomendacijomis. Taip pat integruojama Sveikos gyvensenos propagavimo ir sveikatos stiprinimo programa „Sveikas vaikas“.


Logopedas savo veikloje vadovaujasi R Ivoškuvienės Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymo programa (1997) bei R Ivoškuvienės ir I. Kaffemanienės Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairėmis (2003).


Ugdymo procese taikomos įvairios į vaiką ir jo kompetencijų (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninės raiškos) plėtotę orientuotos formos. Įstaigoje dirba kompetentingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taiko įvairius ugdymo (si) metodus, būdus, technologijas:

  • funkcionalios aplinkos sukūrimo (grupėse sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai judėti iš vienos vietos į kitą, patrauklūs žaislai ir priemonės);
  • ugdymas pavyzdžiu (sudominimas veikla, veikla kartu su vaikais – partnerystė veikloje, mimika, žodžiais, elgesiu, veiksmais modeliuojama, tai kas norima perteikti, tėvų dalyvavimas veikloje);
  • kūrybinė sąveika (vaikai skatinami interpretuoti, kurti, atrasti, veiklos žingsniai nereglamentuojami, vaiko sumanymai pastebimi, gerbiami, palaikomi ir, reikalui esant, plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai dėl veiklos);
  • spontaniškas ugdymas (pritariama bet kokiai veiklai, ji gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, vaiko veikla palaikoma emocionaliai – vaikas pagiriamas ir juo bei jo veikla pasidžiaugiama kartu, ugdymui panaudojamos netikėtos situacijos);
  • terapinis ugdymas (taikomi atsipalaidavimo būdai).

Išvardyti ugdymo metodai leidžia kūrybiškai įgyvendinti lopšelio-darželio „Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo(si) „Žiogelio takeliu“ programą. Pedagogai ugdymui išnaudoja ir išorines edukacines aplinkas, organizuoja ekskursijas, išvykas, susitikimus ir pan. Į lopšelio-darželio sveikatingumo programą „Sveikatos labirintas“ visos vaikų grupės integravo individualius grupių veiklos projektus, pasirenkant grupės mikroklimatui aktualią ugdymo kryptį – gamtosaugos, kūno kultūros stiprinimo, pilietiškumo, tautiškumo, teatrinę ir pan.


Kiekvienais mokslo metais sudaromas einamųjų mokslo metų veiklos planas, kurį tvirtina Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorius, ir kas trys metai - strateginis įstaigos planas tvirtinamas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus. Visi įstaigos darbuotojai vadovaujasi savo darbe šiuo planu. Kiekvieną mėnesį, atsižvelgiant į metinį veiklos planą, sudaromas įstaigos mėnesio renginių, užsiėmimų planas.

Susisiekite su mumis!