Administracinė informacija » Veiklos įsivertinimas

              Lopšelio-darželio bendruomenė, siekdama tobulinti įstaigos veiklą ir kokybiškai ugdyti bei auklėti jaunąją kartą, įsivertina savo veiklą. Įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia įstaigos efektyvumo vertinimo forma. Veiklos įsivertinimas įstaigoje atliktas remiantis patvirtinta „Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodinėmis rekomendacijomis“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2023-01-30 įsakymas Nr. V-98). Įsivertinant veiklą, dalyvauja visa bendruomenė.

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2018-2019 m.m. vidaus audito ataskaita (parsisiųsti).

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2019-2020 m.m. vidaus audito ataskaita (parsisiųsti).

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2020-2021 m.m. vidaus audito ataskaita (parsisiųsti).

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2022-2023 m.m. vidaus audito ataskaita (parsisiųsti).

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2023-2024 m.m. veiklos kokybės visuminio įsivertinimo rezultatai (mokytojai, tėvai).